Ceny transferowe

Po uchwaleniu nowej Ustawy dotyczącej kształtowania cen transferowych w Ukrainie (prawnej weszła w życie w dniu 1 września roku 2013) została zapoczątkowana praktyka w zakresie kształtowania cen transferowych na czele której stoi partner Łarysa Wróblewska. W skład praktyki weszli adwokaci, audytorzy i rzeczoznawcy majątkowi. Połączenie ich wiedzy umożliwia nam kompleksowe podejście do problemu klienta i reagowanie na zapytania klientów na wszystkich etapach współpracy.

Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON jest członkiem TPA Global – sieci niezależnych dostawców usług, specjalistów ds. kształtowania cen transferowych, oceny podatkowej oraz spraw celnych. Nasze członkostwo wzmacnia nasze możliwości na rynku krajowym i umożliwia  korzystanie z transgranicznych możliwości stowarzyszenia.

 • Legal Awards 2020 – EUCON zostało zwycięzcą w nominacji Kancelaria prawnicza roku w zakresie cen transferowych;
 • Legal Awards 2018  – EUCON zostało zwycięzcą w nominacji Kancelaria prawnicza roku w zakresie cen transferowych;
 • Legal Awards 2016 – EUCON zostało zwycięzcą w nominacji “Firma prawnicza roku w dziedzinie kształtowania cen transferowych”;

EUCON сzostało zwycięzcą w konkursie Ukraine Transfer Pricing Firm of the Year (Firma roku, która specjalizuje się w zakresie cen transferowych na Ukrainie) odpowiednio rankingowi European Tax Awards 2015.

Nasze usługi obejmują:

 1. Sporządzenie sprawozdania dot. transakcji kontrolowanych:
  • przeprowadzenie audytu (inwentaryzacji) transakcji gospodarczych w celu zidentyfikowania transakcji kontrolowanych;
  • sporządzenie listy transakcji zawartych z podmiotami niepowiązanymi, ceny/warunki których, można stosować jako porównywalne;
  • udzielenie rekomendacji, umożliwiających optymalizację struktury transakcji gospodarczych.
 2. Sporządzanie dokumentacji dot. kształtowania cen transferowych:
  • analiza transakcji kontrolowanych;
  • poszukiwanie transakcji/osób porównywalnych;
  • określenie poziomu cen w transakcjach kontrolowanych. Określenie granic cen/ Badanie rynkowego poziomu opłacalności;
  • sporządzenie sprawozdania pisemnego (kompletu dokumentów w celu złożenia do organu kontrolującego).
 3. Przeprowadzenie analizy porównawczej działalności strony transakcji kontrolowanej a działalności podmiotów porównywalnych (benchmarking). Wykorzystanie baz danych Bureau van Dijk:
  • analiza transakcji kontrolowanych;
  • poszukiwanie osób porównywalnych;
  • określenie poziomu cen w transakcjach kontrolowanych. Określenie granic cen/ Badanie rynkowego poziomu opłacalności.
 4. Asysta prawna podczas kontroli w zakresie kształtowania cen transferowych:
  • przygotowanie na bieżąco niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli;
  • reprezentacja przedsiębiorstwa przed organami Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.
 5. Konsultacje w zakresie kształtowania cen transferowych:
  • w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego;
  • w sprawach dotyczących sporządzenia sprawozdania i dokumentacji;
  • w sprawach dotyczących planowania podatkowego i budowania struktur organizacyjnych.
 6. Opracowanie i dostosowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa dot. kształtowania cen transferowych:
  • badanie specyfiki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • opracowanie procedur identyfikacji transakcji kontrolowanych;
  • określenie czynników, mających wpływ na kształtowanie ceny i kryteriów poszukiwania transakcji porównywalnych;
  • wybór i uzasadnienie sposobu oceny odpowiedniości ceny ustalonej z zastosowaniem zasady “wyciągniętej ręki” dla każdego typu transakcji gospodarczej, opracowanie algorytmu jego stosowania;
  • określenie źródeł informacji, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem specyfiki jego działalności;
  • opracowanie procedury sporządzania dokumentacji w celu potwierdzenia ceny transakcji kontrolowanej;
  • podział funkcji i odpowiedzialności między pracownikami przedsiębiorstwa na każdym etapie kontroli.
 7. Asysta prawna podczas rozwiązywania sporów dotyczących kształtowania cen transferowych podczas zaskarżeń decyzji organów kontrolujących do organów pozasądowych lub do sądu:
  • mediacja w postępowaniu administracyjnym;
  • asysta prawna podczas rozpatrzenia przez sąd spraw dot. kształtowania cen transferowych.
 8. Obsługa prawna procedur wstępnego uzgodnienia z PSFU poziomu cen ustanawianych  w transakcjach kontrolowanyc:
  • zbadanie specyfiki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • przygotowanie wniosku do PSFU i kompletu dokumentów;
  • pełna obsługa prawna procedur zawierania umowy z PSFU.
 9. Szkolenie specjalistów przedsiębiorstw:

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ з трансфертного ціноутворення

Рекомендації щодо змісту документації з трансфертного ціноутворення

Współpraca

Awards