Prawo pracy

Ustawodawstwo obowiązujące w zakresie prawa pracy stanowi cały szereg aktów prawnych, uchwalonych w różnych okresach czasu, w różnych warunkach społeczno – gospodarczych, bardzo komplikujących zrozumienie podstawowych mechanizmów regulacji stosunku pracy.

Sporządzanie we właściwy sposób dokumentacji związanej z powstaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i kompleksowe kwestie, związane ze skutecznym zarządzaniem kadrą pracowniczą w przedsiębiorstwie pozwalają uniknąć wielu problemów na każdym etapie rozwoju kompanii.

Oferujemy naszym klientom pomoc prawną z uwzględnieniem zarówno istniejących potrzeb, powstających bezpośrednio w trakcie prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności, jak  i kwestii skutecznego prowadzenia biznesu: zaczynając od bieżących kwestii kadrowych i kończąc planowaniem strategicznym oraz zarządzaniem ryzykami.

Nasze usługi obejmują:

 1. Opracowanie dokumentacji kadrowej oraz jej dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz polityki wewnętrznej firmy, a mianowicie:
 • opracowanie umów o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych,
 • rejestracja umów o pracę,
 • opracowanie i rejestracja układów zbiorowych pracy,
 • opracowanie regulaminów pracowniczych, instrukcji służbowych (kart pracy), wykazu etatów, przepisów o pododdziałach strukturalnych, rozporządzeń, postanowień i innej dokumentacji kadrowej.
 1. Doradztwo w zakresie zatrudnienia, płacy, ulg i gwarancji socjalnych, czasu pracy i odpoczynku, zwolnienia, i t. p.
 2. Doradztwo w zakresie mobilizacji: normy prawne regulujące stosunki pracy pomiędzy pracodawcą a zmobilizowanym pracownikiem, prawa i gwarancje zmobilizowanego pracownika, kwestie, związane z mobilizacją transportu samochodowego, odpowiedzialność za naruszenie prawa w zakresie mobilizacji.
 3. Pomoc prawna w zakresie zatrudnienia cudzoziemców i uzyskania pozwolenia na pracę.
 4. Reprezentacja klientów w trakcie negocjacji indywidualnych i zbiorowych.
 5. Asysta prawna w trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, związanej ze zmianą rodzaju produkcji, trybu pracy, redukcją zatrudnienia, reorganizacją lub likwidacją przedsiębiorstwa.
 6. Audyt prawny (due diligence) przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów obowiązującego prawa pracy.

Nasi prawnicy reprezentują osób prawnych – pracodawców we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, włączając sporządzanie umów o pracę i kontraktów, umów  poufności, regulaminu pracy, układów zbiorowych, instrukcji służbowych (kart pracy), innych dokumentów lokalnych , uzyskanie pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców. Czołowe firmy niejednokrotnie zlecali naszym prawnikom prowadzenie w sądach spraw dotyczących sporów między pracodawcą i pracownikami, w tym powództw o przywrócenie zatrudnienia, odszkodowanie za szkody moralne i in. Z innej strony, mamy doświadczenie także w reprezentacji pracowników i urzędników, których prawa zostały naruszone przy zwolnieniu z pracy lub podczas wykonywania pracy w przedsiębiorstwie.

Współpraca

Awards