Kodeks zachowania

Kodeks zachowania określa etykę stosunków wzajemnych w zespole, relacji z klientami i podejście do swojej sprawy. Ścisłe przestrzeganie Kodeksu zachowania zapewnia zespołowi MCP EUCON jedność organizacyjną i ideową, niezbędną dla rozwoju.

Kodeks zachowania – to system zasad, które są podstawą prowadzenia biznesu w naszej firmie.

Nasze wartości:

– uczciwość i rzetelność w relacjach z klientami i kolegami.

– odpowiedzialność za każde wykonywane zadanie.

– profesjonalna organizacja pracy.

 Dział 1. Uczciwość i rzetelność w relacjach z klientami i kolegami

1.1. Podstawą naszej skutecznej pracy jest osiągnięcie pełnego wzajemnego zaufania.

1.2.  Zaufanie buduje się w oparciu o uwzględnianie i respektowanie interesów każdej osoby, z którą kontaktujemy i pracujemy w zespole.

1.3. Żadne interesy prywatne lub zawodowe nie mogą być stawiane ponad szacunek i zaufanie wobec naszych klientów i kolegów.

1.4.  Biorąc na siebie jakiekolwiek zobowiązanie, robimy wszystko, co jest możliwe, aby jak najlepiej go wykonać.

1.5. Działamy w interesie klientów i kolegów, naszych celów można osiągnąć tylko pracując w grupie.

1.6.  Obowiązki wobec grupy zawodowej zawsze są stawiane ponad osobiste interesy i obowiązki.

1.7. Informacja i komunikacja to najlepsze sposoby zapobiegania ewentualnym ryzykom i uregulowania powstających problemów.

1.8.  Niezależnie od złożoności procesu i wyniku pracy, w relacjach z klientami i kolegami zawsze zachowujemy szacunek do ludzi, z którymi kontaktujemy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Dział 2. Odpowiedzialność za wykonanie każdego zadania

2.1. Ponosimy zbiorową odpowiedzialność za jakiekolwiek działania, których dokonuje ekipa pracownicza.

2.2. W stosunkach z klientami i kolegami nie istnieje drobiazgów. Wykonanie jakiegokolwiek najmniejszego zobowiązania tworzy zaufanie, nie wykonanie – rujnuje go.

2.3. Budowanie stosunków wśród załogi, przyjęcie na siebie odpowiedzialności wymaga rozumienia obszarów oraz granic odpowiedzialności w ramach wziętych na siebie zobowiązań.

Dział 3. Profesjonalna organizacja pracy.

3.1. W każdej sprawie stawiamy wyraźne i zrozumiałe cele i zadania, które zamierzamy osiągnąć.

3.2. W pracy dążymy do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

3.3. Motywacja do naszych profesjonalnych działań jest wyraźna i zrozumiała dla całej naszej ekipy.

3.4. Każde nasze działania mogą być przedmiotem wewnętrznej kontroli oraz kontroli jakości pracy w grupie.

3.5. W wyraźny i zrozumiały sposób określamy zakres naszych kompetencji i stosujemy profesjonalne podejścia przy rozwiązywaniu każdej kwestii.

3.6. Nasze działania i decyzje są kompetentne na tyle, na ile są one uznawane za takie przez naszą ekipę, klientów i kolegów.

3.7. Nasza wiedza i doświadczenie wymagają systematyzacji i analizy w celu zapobiegania ewentualnym problemom i niedopuszczenia do ich powtórzenia.

3.8. Podstawą naszego profesjonalizmu jest ciągłe doskonalenie się i rozwój osobisty.

Współpraca

Awards