Zostało w yegzekwowa ne odszkodowanie ubezpieczeniowe w wysokości 2 311 255,65 hrn. z godnie z umow ą ubezpieczenia medycznego

Nasi adwokaci Maria Lipina i Natalia Iwan i cka reprezentowa ły interesy Klujewa S.J. w sprawie z jego powództw a przeciwko « FU PZU Ukrain a » SAO o wyegzekwowanie odszkodowania ubezpieczeniowe go w wysokości 2 311 255,65 hrn. Sąd wyegzekwował na rzecz Klienta Firmy w.w. kwotę . Na razie Szewczenk iwski Sąd Rejonowy miasta […]

Stosowanie praktyki Euro pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Krajowym Sądownictwie Cywilnym

Uchwał ą Fast owskiego S ądu Międzyrejonowego obwodu Kijowskiego z dnia 15 kwietnia roku 2010 zostały za spokojone roszczenia z pow ódźtwa Bilonożenk i W.O. (interesy którego reprezentuje adwokat Natalia Iwan i cka) przeciwko «Logistyk centr «A» Sp. z o.o. o wyegzekwowanie odszkodowania za utracone korzyści w wysokości 76 040 900 hrn., któr e zaistniał […]

Dnia 30 kwietnia roku 2010 odbędzie się rozpatrzenie sprawy o o ch ronę praw autorskich do filmu «Pomarańczowe niebo»

Podolski Sąd Rejonowy miasta Kijowa rozpatruje spraw ę cywiln ą z powództw a J.Mendus i a (interesy którego reprezentują : partner kierują cy, adwokat J.Romanczuk , partner, adwokat L.Lahow i cz, adwokat N.Iwan i cka) przeciwko Ukraińskiej Fundacji Kin a , założonej przez Międzynarodową Fundacj ę Dobroczynną «Ukraina 3000», na czele której stoi Kat er […]

Adwokat Lipina Maria zakończyła reprezentację interesów Spółki «Cepter Internacional Ukraina»

Nasz adwokat Lipina Maria zakończyła reprezentację interesów Spółki «Cepter Internacional Ukraina» w sprawie z powództw a osoby fizycznej Lyszczyszyna O.I. przeciwko Spółce «Cepter Interancional Ukraina» o uznanie autorstwa system ów próżniow ych i odszkodowanie strat. Podczas postępowania sądowego została udowodnion a bezpodstaw n ość żąda ń Lyszczyszyna O.I. jak o właściciela patentu na wynalazek «Sposób […]

«Wadlib»

Pomyślnie zostało zakończone zlecenie udziele ni a pomocy prawnej ukraińskiej firmie projektowej «Wadlib» p odczas rozpatrzeni a sprawy gospodarczej z powództw a « Alpha Real Estate LTD » Sp. z o.o. przeciwko «Wadlib» Sp. z o.o. o uznanie za nieważn ą Umow y o wykonanie prac projektowych i poszukiwawczych. Według wyników rozpatrzenia sprawy w Wyższym […]

Współpraca

Awards