Bez granic, protokołu i otwarcie: w Warszawie odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli biznesu ukraińskiego i polskiego z Prezydentem Ukrainy

W dniu 31 sierpnia 2019 roku Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyi złożył swoją pierwszą oficjalną wizytę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego dnia w Warszawie Prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowy z Prezydentem  Andrzejem Dudą, Premierem Mateuszem Murawieckim i Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

Na koniec dnia roboczego z inicjatywy Asocjacji Biznesu Ukraińskiego w Polsce i przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w ukraińskiej restauracji Baczewskich odbyło się spotkanie Volodymyra Zelenskiego z przedstawicielami wspólnoty biznesowej dwóch krajów i niewielką grupą ukraińskich studentów, którzy studiują w tym kraju.

Moderatorami spotkania byli Prezes Asocjacji Biznesu Ukraińskiego w Polsce, Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk i Przewodniczący Rady Asocjacji, Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie Ireneusz Derek.

Prezydentowi Ukrainy na spotkaniu towarzyszyli: Oleksandr Danyliuk – Sekretarz Rady bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy, Dmytro Kuleba – Wicepremier ds. integracji europejskiej Ukrainy; Vadym Prystaiko – Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Oleksii Orzhel – Minister energetyki i ochrony środowiska, Maksym Nefedov – Przewodniczący Państwowej służby celnej Ukrainy, Igor Zhovkva – Kierownik Departamentu głównego polityki zagranicznej i integracji europejskiej Biura Prezydenta, Ihor Novykov – doradca Prezydenta, Yuliia Mendel – rzecznik prasowy Prezydenta, a także Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrii Deshchyca i inni przedstawiciele misji dyplomatycznej.

W spotkaniu wzięło udział 40 przedstawicieli biznesu, największy inwestorzy dwóch krajów, wśród których byli inwestorzy ukraińscy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz przedstawiciele biznesu polskiego, którzy zainwestowali w Ukrainie i prowadzą działalność na rynku ukraińskim, a także kierownicy największych banków i instytucji finansowych Polski.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Ukrainy, omówienia skomplikowanych aspektów i kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie i Polsce, osobliwości współpracy gospodarczej między krajami, klimatu inwestycyjnego i perspektyw jego zmiany, a także mogli przedstawić swoje pomysły i nowe mechanizmy rozwiązywania kwestii problematycznych.

Uczestnicy w szczególności mówili o realizacji polityki celnej i procedurach celnych, o pozwoleniach dla firm transportowych, świadczących usługi transportu międzynarodowego, o obniżeniu stawek celnych na sprzęt, wwożony przez przedsiębiorstwa produkcyjne do naszego kraju na własne potrzeby, lub jego zwolnieniu z cła i podatku VAT, o reformie rolnej a także o innych kwestiach.

Volodymyr Zelenskyi a także przedstawiciele Rządu i Biura Prezydenta wzięli aktywny udział w dyskusji dotyczącej mechanizmów współdziałania władzy z przedsiębiorcami, mających na celu rozwiązywanie postawionych zadań. Prezydent Ukrainy podkreślił szczególne znaczenie spotkań, prowadzonych w takim formacie, i doniosłość dialogu w relacjach pomiędzy biznesem a władzami Polski i Ukrainy w kontekście międzynarodowym dla maksymalnie skutecznej i owocnej współpracy.

Oprócz kwestii aktualnych uczestnicy spotkania omówili istotne kwestie dotyczące przyszłych reform.

Yaroslav Romanchuk przedstawił Prezydentowi koncepcję reformy rolnej w Ukrainie, składającą się z dziewięciu projektów ustawy. Ww. koncepcja została opracowana przez ekipę adwokatów biur polskiego i ukraińskiego Grupy Prawniczej EUCON na czele z Kierownikiem praktyki prawa ziemskiego i rolnego, profesorem, dr. hab. nauk prawnych, Starszym Partnerem Anatoliiem Miroshnichenką.

„Koncepcja” może stać się uniwersalnym mechanizmem umożliwiającym rozwiązanie skomplikowanej kwestii rolnej, w tym w zakresie zniesienia moratorium na przeniesienie własności nieruchomości rolnych i wprowadzenia rynku gruntów.

Istota ww. «Koncepcji» polega na tym, że autorzy opracowali konkretne propozycje dotyczące realizacji etapu końcowego reformy rolnej w Ukrainie.

Najistotniejszymi krokami na tym etapie, zdaniem autorów, są: zniesienie moratorium na przeniesienie własności nieruchomości rolnych; doskonalenie systemu praw do gruntu (uporządkowanie stosunków własnościowych, odstąpienie od zasady tzw. «prawa użytkowania wieczystego», przekształcenie dzierżawy gruntu z prawa rzeczowego w prawo zobowiązaniowe); odstąpienie od zasady «korzystania z gruntów zgodnie z przeznaczeniem» i podziału gruntów na kategorie zgodnie z docelowym przeznaczeniem w celu wzmocnienia roli zagospodarowania przestrzennego i ochrony gruntów chronionych; odstąpienie od tak zwanej «nieodpłatnej» prywatyzacji działek gruntu w istniejącej formie i jej monetyzacja; istotne uproszczenie procedury przeprowadzenia licytacji nieruchomości rolnych, co, między innymi, umożliwi przeprowadzenie licytacji elektronicznych; realizacja zasady jedności działki i znajdującej się na niej nieruchomości; doskonalenie trybu prowadzenia Państwowego katastru gruntowego; decentralizacja w sferze stosunków ziemskich; kodyfikacja prawa ziemskiego.

„Koncepcja” zawiera dokładny opis każdego z wymienionych wyżej kroków. Także została przytoczona odpowiednia argumentacja i przedstawione oczekiwane efekty wdrożenia «Koncepcji».

Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyi pozytywnie ocenił inicjatywę i zaproponował kierownikowi projektu Anatoliowi Miroshnichence dołączyć się do grupy roboczej ds. reformy stosunków ziemskich w naszym kraju.

Na ogół spotkanie okazało się dość owocnym i potwierdziło ostrą konieczność nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy władzą a przedsiębiorcami Polski i Ukrainy.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że on szanuje ukraińskich inwestorów w Polsce, a także zachęcił do inwestowania w Ukrainie i obiecał, że będzie osobiście bronić interesów nie tylko inwestorów zagranicznych lecz także ukraińskich.

Z inicjatywy Yaroslava Romanchuka na spotkanie został zaproszony Marczin Święcicki, który został niedawno powołany na rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie. W swoim przemówieniu on opowiedział Prezydentowi o pierwszoplanowych krokach, które zamierza podjąć na tym stanowisku i poinformował, że przystępuje do pełnienia swoich obowiązków w połowie października.

Głos zabrała także Inha Livandovska- przedstawicielka Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów – skrzydła młodzieżowego Asocjacji Biznesu Ukraińskiego w Polsce, która zapewniła Prezydenta w tym, że młodzież ukraińska gotowa jest do powrotu do Ukrainy i zastosowania w praktyce wiedzy i doświadczenia, zdobytych w tym kraju.

W spotkaniu także wziął udział Andrii Romanchuk – Partner, Kierownik biura polskiego Grupy Prawniczej «EUCON».

Wieczór skończył się na pozytywnej nucie z dużymi nadziejami i planami na przyszłość.

Współpraca

Awards