Prawo rolne, prawo ziemi, nieruchomości

Świadczymy pełne spektrum usług w zakresie obsługi prawnej transakcji związanych z gruntami i nieruchomościami, a także działalności gospodarczej w rolnictwie, włączając due diligence, doradztwo, reprezentację przed sądami i organami kontrolującymi.

Zapewniamy obsługę prawną projektów dotyczących tworzenia banków gruntów (własność, dzierżawa, emfiteuza), nabycia gruntów państwowych i komunalnych na własność i otrzymania w użytkowanie, w tym w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Nasi specjaliści pomogą w tworzeniu, optymalizacji  lub sprzedaży aktywów nie tylko z minimalnymi ryzykami prawnymi, ale i maksymalnie skutecznie z punktu widzenia stosunku kosztów do wyników.

Firma także udziela konsultacji w kwestiach opłat za grunty, optymalizacji opodatkowania w  rolnictwie, organizacji transakcji eksportu i importu produktów rolniczych, pestycydów, chemikaliów rolniczych, załatwienia pozwoleń i t. p.

Posiadając bogate doświadczenie skutecznej reprezentacji klientów przed sądami, aktywnie stosujemy mechanizmy pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji w celu osiągnięcia pożądanego dla klienta wyniku z możliwie najmniejszymi stratami jego czasu i środków i utrzymaniem kontaktów  biznesowych nawet w sytuacjach konfliktowych.

Nasze usługi obejmują:

 • konsultacje w sprawie nabycia prawa do gruntów, udziałów gruntowych, prawa rzeczowego do gruntu i nieruchomości;
 • opracowanie i due diligence (analiza prawna) umów dotyczących gruntów i nieruchomości (umów kupna-sprzedaży, wymiany, darowizny, dzierżawy gruntów i nieruchomości, koncesji, o ustanowienie służebności gruntowej i in.);
 • obsługa prawna i reprezentacja firmy przed organami państwowymi podczas uczestnictwa w przetargach na zakup gruntów, zawierania umów dotyczących gruntów i nieruchomości;
 • konsultacje z zakresu opodatkowania transakcji, związanych z gruntami i nieruchomościami;
 • obrona praw i reprezentacja klientów przed organami sądowymi i w przypadku pozasądowego rozwiązania sporów i konfliktów, związanych z gruntami;
 • konsultacje dotyczące wnoszenia gruntów i nieruchomości do kapitału zakładowego przedsiębiorstw;
 • asysta prawna przy inwestowaniu oraz przy wykorzystywaniu praw do gruntów na inne cele komercyjne;
 • asysta prawna w trakcie realizacji transakcji z gruntami w zakresie działalności rolniczo-przemysłowej (gospodarstw farmerskich, spółdzielni rolnych, kolektywnych przedsiębiorstw rolnych i prywatnych gospodarstw rolnych);
 • asysta prawna i doradztwo w zakresie nabycia i przekazywania praw do gruntów należących do funduszu wodnego i leśnego.

Niedawne doświadczenie

 • Reprezentacja firmy “Mikogen Ukraine”, jednego z liderów w branży produkcji kompostu do hodowli grzybów na rynku europejskim, w sporach z organami podatkowymi dotyczących pozbawienia statusu podatnika podlegającego specjalnemu reżimowi podatkowemu i opodatkowaniu fiksowanym podatkiem rolnym;
 • Reprezentacja ukraińskiej firmy rolniczej “Agrofirma Rubanskiy” w szeregu sporów podatkowych o uznanie za nieważne decyzji podatkowych;
 • Reprezentacja firmy rolniczej “Agrofirma Shargorod” przed sądami w sporach z organami podatkowymi;
 • Reprezentacja firmy “Promin Galychyna”, producenta produktów rolnych, w sporach sądowych z organami podatkowymi;
 • Reprezentacja firmy rolniczej “Starokonstiantyniw Agro” w sporach z organami podatkowymi przy zaskarżeniu nie zgodnych z prawem decyzji;
 • Reprezentacja firmy “Russia” w sporach z organami podatkowymi dotyczących pozbawienia statusu podatnika, podlegającego specjalnemu reżimowi podatkowemu;
 • Przedstawicielstwo firmy rolniczej “Zhoravske ” w sporach z organami podatkowymi przy zaskarżeniu nie zgodnych z prawem decyzji dotyczących odmowy przyjęcia deklaracji.

Współpraca

Awards