Adwokaci Grupy Prawniczej EUCON bronią interesów niemieckich inwestorów w sprawie dot. wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa

W dniu 11 lipcaw centrum prasowym agencji informacyjnej «Interfaks-Ukraina»została przeprowadzona konferencja prasowa dotycząca wrogiego przejęcia spółek należących do pięciu niemieckich inwestorów przez firmę ukraińską z pomocą skorumpowanych urzędników.

W konferencji prasowej wzięli udział: Berthold Karol Alois Wild – inwestor niemiecki, Herman Intenmann – przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Ukrainie, Robert Schmidt – inwestor niemiecki, a także Yaroslav Romanchuk – adwokat, Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON i Yevhen Petrenko – adwokat, partner Grupy Prawniczej EUCON, która broni interesy niemieckich przedsiębiorców w sprawie.

DSC_0286

Przedsięwzięcie rozpoczęło się słowem powitalnym Yaroslava Romanchukа, który przedstawił uczestników konferencji prasowej i krótko określił temat dyskusji i treść sprawy. «Po zapoznaniu się z aktami sprawy,  można powiedzieć że istnieje wpływ ze strony organów państwowych, a mianowicie wsparcie przejęcia wrogiego, ten schemat został zrealizowany przy współudziale przedstawicieli organów rejestracyjnych. Należy podkreślić że kapitał zakładowy spółki nie został wpłacony w całości, a więc z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego Ukrainy i Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością takie prawa korporacyjne nie mogły być przeniesione na osoby trzecie», – wyjaśnił Yaroslav Romanchuk.

Następnie Berthold Wild przedstawił dokładny opis sytuacji. Prelegenci opowiedzieli o tym, że inwestorzy niemieccy założyli w Ukrainie szereg spółek agrarnych, w tym, na przykład, przedsiębiorstwa zagraniczne «Agro-Wild Ukraina» Sp. z o.o., «Wiktoria», Sp. z o.o. i in. Z właścicielami gruntów rolnych zostało zawarto ponad 500 umów dzierżawy gruntu. Grunty były uprawiane i zasiewane przez ww. spółki. W październiku 2018 roku niemieccy inwestorzy dowiedzieli się, że bez ich zgody odbyło się przeniesienie własności spółki «Wiktoria» Sp. z o.o., co doprowadziło do niezgodnego z prawem pozbawienia ich prawa własności majątku spółki i prawa do zarządzania nim. Efektem wrogiego przejęcia spółki «Wiktoria» Sp. z o.o. stało się przedterminowe rozwiązanie umów podnajmu gruntu w granicach Kniażyczewskiej i Ziubryskiej Rad Wiejskich w rejonie Monastyryszczeńskim obwodu Czerkaskiego, zawartych z przedsiębiorstwem zagranicznym «Agro-Wild Ukraina».

DSC_0295

Nie zwołując walnych zgromadzeń i podrabiając protokoły, podmiot dokonujący wrogiego przejęcia, rękami osób podstawionych, przy pomocy skorumpowanych notariuszy i rejestratorów w niezgodny z prawem sposób przejął 100% własności spółki i pozbawił realnych właścicieli możliwości zarządzania spółką.

Wiosną 2019 roku spółka «Agro-Wild Ukraina» nadesłałado Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy skargę w celu obrony swoich praw i zwrotu prawa własności przejętego w sposób wrogi majątku. Po rozpatrzeniu skargi grunty zostały zwrócone inwestorom. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji pan Berthold Wild zasiał zwrócone grunty, ale oponenci założyli nową spółkę i przenieśli na nią wszystkie umowy dzierżawy. Obecnie nowo utworzona spółka ubiega się o przyznanie prawa do zbioru plonów. «W ciągu 28 dni siewu przedstawiciele policji byli obecni na naszym terytorium», – powiedział pan Wild.

DSC_0330

Przedstawiciel Ambasady Federalnej Republiki Niemiec w Ukrainie Herman Intenmann wyraził zaniepokojenie tą sytuacjąi dodał, że  Ambasada co pewien czas otrzymuje informacje o podobnych wypadkach, co niekorzystnie wpływa na poziom atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy: «Aby zainteresować inwestorów, należy przedstawić im pozytywne przykłady. Sytuacja, w której znalazł się pan Wild, tylko odstraszy ich – to negatywny przykład», – podkreślił pan Intenmann.

DSC_0364

Z kolei Robert Schmidt zaznaczył, że fermerzy zawsze napotykali problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej w Ukrainie. Inwestorzy niemieccy śledzą sytuację w kraju, w szczególności polityczną, i spodziewają się  pewnych ulepszeń. Pan Schmidt podkreślił że przedsiębiorcy niemieccy nadal uważają Ukrainę za priorytetowy rynek dla prowadzenia biznesu rolniczego, ponieważ rolnictwo jest rozwiniętą branżą gospodarki ukraińskiej.

DSC_0381

Yevhen Petrenko, z kolei, opowiedział uczestnikom konferencji prasowej o aspektach prawnych sprawy i przebiegu procesów sądowych. W szczególności, adwokat wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. wrogich przejęć przy Czerkaskiej Obwodowej Administracji Państwowej, członkami której są przedstawiciele Obwodowej Administracji Państwowej, odpowiadające za politykę antykorupcyjną, przedstawiciele policji, Departamentu Sprawiedliwości, PSF, Państwowego Katastru Nieruchomości, która faktycznie jest platformą, zrzeszającą prawie wszystkich przedstawicieli struktur państwowych, których dotyczy ta sprawa. Według wyników posiedzenia przedstawiciele Komisji ds. wrogich przejęć obiecali znaleźć skuteczny mechanizm obrony interesów inwestora.

Obecnie o ww. faktach wrogiego przejęcia zostały zawiadomione organy władzy publicznej i organy ścigania. Ta sprawa niejednokrotnie była rozpatrywana przez Międzyresortową komisję do spraw obrony praw inwestorów, przeciwdziałania wrogiemu przejęciu przedsiębiorstw pod przewodnictwem Stepana Kubiva. Na podstawie tychfaktów zostały wszczęte postępowania karne, w których już zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów odpowiednim osobom, toczą się postępowania sądowe w sprawach dot. wrogiego przejęcia praw korporacyjnych spółki.

DSC_0264

Jako wynik, Yaroslav Romanchuk podkreślił, że pierwszoplanowym celem jest zwrot urodzaju, gruntów, praw korporacyjnych realnym właścicielom, a także ukaranie sprawców przestępstw – dyrektora, urzędników, przedstawicieli organów ścigania i rejestratorów państwowych, nad czym właśnie pracują adwokaci Grupy Prawniczej EUCON.

Współpraca

Awards