Seria praktycznych seminarium na temat kształtowania cen transferowych, zorganizowanych przez Grupę Prawniczą EUCON, trwa

Grupa prawnicza EUCON w 2019 roku zainicjowała szereg przedsięwzięć poświęconych stosowaniu regulacji prawnych w zakresie cen transferowych. Brak praktyki i doświadczenia w zakresie kształtowania cen transferowych w Ukrainie, a także złożoność przepisów prawa w zakresie cen transferowych i jego zmienność, świadczą o konieczności organizacji tego typu przedsięwzięć.

W trakcie serii seminariów “Kształtowanie cen transferowych: aspekty praktyczne” eksperci EUCON dzielą się z uczestnikami mechanizmami rozwiązywania cases praktycznych, pomagają w radzeniu sobie z problematycznymi zagadnieniami .

Na przykład w dniu 21 marca 2019 r. w Kijowie odbyło się drugie już z rzędu seminarium z cyklu “Kształtowanie cen transferowych: aspekty praktyczne “.

Seminarium rozpoczęło się od przemówienia powitalnego Partnera Zarządzającego Grupy Prawniczej EUCON Yaroslava Romanchuka, który zapoznał uczestników z koncepcją przedsięwzięcia. Pan Romanchuk powiedział: “Z przyjemnością informujemy  naszych uczestników,  iż cykl seminariów “Kształtowanie cen transferowych: aspekty praktyczne” trwa i będzie przeprowadzany co miesiąc w ciągu roku”. Audytor, Partner, Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Larysa Vrublevska podczas swojego przemówienia dodała: “Główną wartością naszego seminarium jest to, że dla księgowych uogólniliśmy całą naszą praktykę. Pokażemy przykłady uzasadnienia poziomu cen dla różnego typu transakcji, z zastosowaniem procedur segmentacji danych finansowych “.

Larysa Vrublevska przemówiła także na temat inwentaryzacji transakcji kontrolowanych za 2018 rok, zwracając uwagę gości na szczegóły obliczania  kryterium kosztu, opowiedziała o transakcjach gospodarczych pomiędzy nierezydentem a jego spółką, prowadzącą działalność w Ukrainie, oraz o specyfice stosowania Wykazu Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 480 i nr 1045.

O stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) opowiedział doradca podatkowy Grupy Prawniczej EUCON Viktor Biloblovskyi. Ekspert podkreślił, że  metoda PCN wygląda na jedną z najprostszych metod, jednak jest ona dość trudna do zastosowania. Aby zastosować ww. metodę, należy mieć 100% pewności co do porównywalności charakterystyk (handlowych i finansowych) towarów lub usług oraz warunków zawierania umów.

Informatywne i nasycone było przemówienie audytora, doradcy podatkowego Grupy Prawniczej EUCON Zhanny Biloblovskiej na temat “Analiza ekonomiczna. Stosowanie metod opartych na obliczeniu wskaźnika rentowności.   Segmentacja wyników sprawozdawczości finansowej.  Aspekty rachunkowe. Przykłady praktyczne  W swoim przemówieniu speaker opowiedziała o konieczności segmentacji sprawozdawczości finansowej, uzasadnieniu ekonomicznym  algorytmu podziału dochodów i kosztów.

O porównaniu transakcji i porównaniu osób prawnych opowiedział Zastępca Kierownika praktyki kształtowania cen transferowych, doradca podatkowy Grupy Prawniczej EUCON Yurii Chebotar Prelegent podkreślił, że metoda ceny odprzedaży i metoda “koszt plus” z większą pewnością mogą być stosowane przy porównywaniu z transakcjami własnymi.

Po szczegółowej analizie procedur wyboru metody kształtowania cen uczestnicy zostali zapoznani z praktycznym pokrokowym przykładem  uzasadnienia poziomu cen w kontrolowanych operacjach importu. Analiza ekonomiczna i analiza porównawcza zostały przedstawione na praktycznym przykładzie. Także została rozpatrzona najnowsza praktyka sądowa.

W ramach serii przedsięwzięć tematycznych Grupa Prawnicza EUCON przeprowadzi w dniu 31 maja coroczne Forum Międzynarodowe  “Kształtowanie cen transferowych i planowanie podatkowe – 2019″.

Współpraca

Awards