Partner EUCON ” Yevhen Petrenko został ekspertem Szkoły praktyki podatkowej Legal High School

Eksperci EUCON nadal dzielą się doświadczeniem z uczniamiLegal High School. Na przykład, w dniu4 kwietnia 2019 r.w ramach Szkoły praktyki podatkowej, części “Kontrole podatkowe w roku 2019″ przemówił Kierownik praktyki prawa karnego i postępowania karnego, Partner Grupy  Prawniczej EUCON  Yevhen Petrenko.

Dość często kontrola fiskusa bywa wstępem do postępowania karnego, dlatego ekspert opowiedział gościom o tym, jak można zminimalizować ryzyko wszczęcia postępowania karnego, o sposobach uniknięcia takiej sytuacji a także o szeregu działań, które należy wykonać w razie jej wystąpienia. W szczególności, Yevhen Petrenko omówił z uczestnikami przedsięwzięcia podstawy do wpisania do Rejestru postępowań przedsądowych informacji o popełnieniu przestępstwa, opowiedział o odwołaniu od decyzji podatkowej  jako narzędziu minimalizacji ryzyka wszczęcia postępowania karnego, przyczynach nie zamknięcia postępowania karnego po uchyleniu decyzji podatkowej przez sąd, wpływie faktu istnienia wszczętego postępowania karnego na rozpoznanie sprawy o uchylenie decyzji podatkowej w sądach.

Ekspert, w szczególności, przytoczył dane statystyczne dot. wyników pracy milicji podatkowej i jednostek  ds. dochodzeń finansowych; wymienił podstawowe artykuły Kodeksu karnego Ukrainy, regulujące kwestię ryzyk pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Podczas omówienia kwestii postępowania karnego, dopuszczalności dowodów i sposobów minimalizacji ryzyk Yevhen Petrenko opowiedział o kontrolach, przeprowadzanych w ramach postępowania karnego, zbieraniu dowodów i ich dopuszczalności, a także o sposobach minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków.

Adwokat także podzielił się doświadczeniem pracy na etapie postępowania przygotowawczego w ramach postępowań w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie protokołu kontroli i opowiedział o tendencjach uznawania za niedopuszczalne dowodów uzyskanych przez milicję podatkową.

Współpraca

Awards